Услуги / Правни консултации
"Вси-ко" - професионални услуги за Вашият бизнес

Юридически консултации

Нашият екип от юристи осигурява адекватни правни консултации и адвокатски услуги за успешен бизнес.

  Търговско право

 • Консултации по търговско право
 • Водене на съдебни дела в областта на търговското право, включително несъстоятелност
 • Подготвяне и консултации по търговски договори
 • Сътрудничество и съвместна дейност
 • Търговско представителство
 • Участие в преговори
 • Дружествено право

 • Консултации при избор на правна форма
 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на фирми съгласно българското законодателство
 • Преобразувания
 • Консултиране на длъжници, кредитори, собственици и други засегнати страни, по преструктуриране на предприятия
 • Процедури по несъстоятелност
 • Нотариални процедури
 • Представителство на кредиторите
 • Приватизация и чуждестранни инвестиции

 • Правни анализи на предприятия
 • Преговори и подготовка на приватизационните договори
 • Защита на инвестициите
 • Обезпечителни процедури
 • Придобивания и сливания на предприятия

 • Анализ и планиране на дружествено-правната и данъчно-правната структура
 • Участие в преговори
 • Консултации по сливания, вливания и придобивания, установяване на контакти и съдействие при водене на преговори с потенциални продавачи и купувачи, както и консултации по структуриране на сделката
 • Договори за продажба на участие в предприятия
 • Данъчно право

 • Консултации по структурата на данъците
 • Обжалване на данъчни и ревизионни актове
 • Трудово право

 • Трудово – правни консултации
 • Договори за управление
 • Представителство при спорове и съдебни дела
 • Вещно право

 • Консултации по вещно право
 • Водене на съдебни дела по вещно право - съдебни делби, установяване и оспорване право на собственост, искове за възстановяване на владение и др.
 • Доброволни делби
 • Правно проучване на имота
 • Участие в преговори
 • Подготовка на договори
 • Нотариални процедури
 • Лицензионни договори и договори за ноу – хау
 • Представителство при спорове
 • Консултации по административно право
 • Водене на дела за отмяна на административни актове - данъчни, митнически и др.

 • Право България - вижте юридическия профил за Вси-ко в правния наръчник


Консултантска група "Вси-ко". Всички права запазени.


www.vsi-ko.com

Счетоводни услуги София