Услуги / Счетоводство
"Вси-ко" - професионални услуги за Вашият бизнес

Счетоводни услуги

 • Пълно счетоводно обслужване на фирми
  С дългогодишен опит и висококвалифициран персонал ние Ви предоставяме интегрирани финансово-счетоводни решения спомагащи за успешното развитие на Вашия бизнес
   Счетоводна отчетност
  • Обработка на счетоводна документация и текущо счетоводно отчитане
  • Декларации, регистрации, разрешителни, удостоверения и др.
  • Пълна подготовка на всякакви документи за Данъчна администрация, НОИ, НСИ, БНБ и др.
  • Данъчна защита и представителство при данъчни ревизии
  • Разработка на счетоводна политика
  • Междинно и годишно счетоводно приключване
  • Изготвяне на финансови отчети съгласно национални и международни стандарти
  • Попълване и подаване на годишна данъчна декларация, годишни статистически форми, справка-декларация по ЗДДС и др.
  • Публикации на финансови отчети
   Личен състав и ТРЗ
  • Подържане на трудови досиета
  • Взаимоотношения с осигурителни организации
  • Изготвяне на индивидуални граждански и трудови договори, допълнителни споразумения и др.
  • Регистриране в НОИ и подаване на всички видове уведомления и други документи
  • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми, хонорар сметки и други справки;
  • Попълване и внасяне на платежни нареждания за дължимите социални и здравни осигуровки
  • Регулярно изготвяне и подаване на декларации, справки и информация на магнитен носител в националния осигурителен институт (НОИ)
  • Представителство при ревизии на юридически лица в НОИ
  • Подготовка и подаване на документи в бюрата по труда
  • Изготвяне на документи за пенсиониране
  • Съдействие за изграждане безопасни условия на труд, оценка на риска и пр.
 • Счетоводни услуги и консултации
  Експертите във фирмата са готови да отговаря на различни въпроси свързани с данъчната и счетоводна практика
  • Представяне на клиенти пред данъчните власти и съдействие по време на проверки и ревизии
  • Консултации за счетоводното законодателство
  • Консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Консултации и съвети относно законодателството по социалното и здравното осигуряване
  • Консултации и съвети по митническото и валутното законодателство
  • Предоставяне на информация за всякакви промени в търговското, данъчното, валутното законодателство и социално и здравно осигуряване
  • Консултации по избор на счетоводна политика и прилагането на НСС и МСФО
  • Участие в инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол
  • Изготвяне и преглед на годишни данъчни декларации
  • Международно корпоративно и персонално данъчно планиране
  • Вътрешен данъчен преглед и одит
  • Консултации по намаляване на данъчната и осигурителната тежест
  • Констатации и препоръки за счетоводната и контролната система


Консултантска група "Вси-ко". Всички права запазени.


www.vsi-ko.com

Счетоводни услуги София